เชิญช่างแอร์ในพื้นที่ เข้าอบรมเทคนิดการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชาร์ป วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม แกรนด์เซาธ์เทิรน์ ทุ่งสง

9.00-9.30           ลงทะเบียน

9.30-10.30         เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์

10.30-10.45       พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00       เทคโนโลยี J-Tech และระบบน้ำยา R-410A และ R-32

12.00-13.00       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00       ปัญหาที่พบหลังการติดตั้งและเทคนิคการติดตั้ง

14.30-15.00       วิธีอ่านสัญญาณไฟ Code Error indoor unit

15.00-15.15       พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-16.00       วีดิโอเทคนิคการถอดประกอบ แบ่งกลุ่มถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ

16.00-16.30       ทำแบบทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์